Section 2.5.2: Shin Tenchi Muyo! Yosho

Place holder for Yosho.