Section 2.5.3: Shin Tenchi Muyo! Washu

Placeholder for Washu novel.